• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1394/03/19 ساعت 19:25

    #important/عراقچی:توافق نهایی دارای دوره زمانی مشخصی خواهدبودوهیچیک ازتمهیداتش دائمی نخواهد بود http://www.tasnimnews.com/Home/Single/۷۶۴۵۳۸ http://t.co/bNVLW۸Bhju