• سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

    1401/03/01 ساعت 10:04

    مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از وجود حدود ۲۸۰ هزار پلاک فرسوده در شهر تهران خبر داد و گفت: بیش از ۹۵ درصد این پلاک‌ها در مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران است. (گزارش تصویری)
    https://www.iribnews.ir/fa/news/۳۴۵۰۹۸۷/٪D۸٪AA٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۸٪B۹-٪D۹٪BE٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪DA٪A۹٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷