• سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

    1401/03/01 ساعت 09:59

    مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما عنوان کرد: حدود ۴۳ درصد بافت فرسوده در ۱۲ سال گذشته در پایتخت نوسازی شده است.
    https://www.iribnews.ir/fa/news/۳۴۵۰۷۴۸/٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪D۹٪۸A-٪D۸٪AD٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF-۴۳-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪B۵٪D۸٪AF-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶