• اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

    1401/03/01 ساعت 12:50

    #Iran’s annual steel output at ۵۳ million tons
    https://en.otaghiranonline.ir/news/۳۳۷۳۴