• سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

    1401/03/01 ساعت 10:04

    علی اکبری تصریح کرد: طرح موضعی«ساماندهی بافت ناکارآمد محله چیذر» با تمرکز بر ساماندهی محدوده ارزشمند واقع در تپه و ده چیذر در محدوده‌ای به مساحت حدود ۴٫۵ هکتار تهیه شد و در ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب کمیسیون ماده پنج شهر تهران رسید.
    https://nosazi.tehran.ir/default.aspx?tabid=۶۲۲&ArticleId=۷۲۶۰