• واقعا باید از ما یاد بگیرند، بازداشت چیه؟ برایش گاندو بسازند و تهمت‌های هزار برابر بیشتر از بازداشت بزنند به مراتب کارسازتر است!