• لعنت به هاشمی، خاتمی و روحانی توهین به چهل سال جمهوری اسلامی است البته که خوارج دوران این را می‌دانند به همین دلیل لعن می‌کنند