• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1401/02/09 ساعت 01:46

    و در چند متری این بیلبورد، کودکانی در جستجوی غذا از راه تمیز کردن شیشه ماشین‌ها، در چهارراه‌های نزدیک، و در هر چهار راه، ده‌ها کودک
    و من دراین اندیشه که تصمیم گیر این بیلبورد آیا یک بار، از این گذر، عبور کرده است؟