• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1401/02/02 ساعت 03:28

    بعضی چیزها را نباید دائم توضیح داد و به این و آن متوسل شد برای توجیه و ..

    بدتر می‌شود

    کاین آب رفته باز نیاید به جوی خویش!