• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/11/15 ساعت 16:25

    با این تصور که آرد تنها بخش قیمتی نان است، انتظار دارند کیفیت نان ثابت بماند، اما حقوق کارگر، اجاره ملک، هزینه‌های دیگر در بهترین حالت با تورم پیش می‌رود. نتیجه: کیفیت پایین نان سنتی و وضع بهداشتی نامناسب در این نانوایی‌ها