• علیرضا قزوه   GhazvehA@

    1400/09/12 ساعت 19:33

    این مصرع از مثنوی یی است که درست بعد قطعنامه گفتم و بعدها آهنگران هم خواند و شد تیتراژ روایت فتح … یادش بخیر … اون مردان بی ادعا با این مردان بی ادعای پرمدعای همروزگار ما خیلی فرق دارن … حال خودمان هم هی … تعریفی ندارد! راستی فردا دارم میرم سر قبر حاج قاسم …