• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/09/12 ساعت 09:20

    اگر قصد یا توان توافق وجود ندارد، بهتر است توجیه نیاورد.
    توافق میان دولت‌ها را بر اساس موازنه قوا می‌بندند و نه بر اساس افراد حاکم. مگر آمریکایی‌ها با حساب نسبت به رهبری ایران توافق می‌کنند؟