• ظاهرا اقای سلطانی به متن مذاکرات شش دور گذشته و نتیجه آن دسترسی دارند. خوب است بر اساس متن نشان دهند چطور درباره رفع تحریمهای دارای آثار سو بر اقتصاد توافق شده بوده. مشخصا نشان دهند مثلا درباره نحوه اجراى پینوشت ١٦ پیوست دوم برای بخش خصوصی ایران چه توافقی شده؟/١