• دکتر ژاله آموزگار: در خوی به دنیا آمده‌ام، شهری در آذربایجان. خوب ترکی حرف می‌زنم، ولی عاشق زبان فارسی هستم که به کشورم ایران تعلق دارد. همه ما اول ایرانی هستیم. همیشه گفته‌ام ایرانی هستم، آذربایجانی هستم، خویی هستم. آنها ما را در کنار هم جمع کرده ایرانی بودن و زبان فارسی است.