• باز مذاکرات برجام آغاز شد و تسویه حسابهای جناحی داخلی شدت گرفت ،هم در دولت قبل مخالفان تند روی کردند و برجام را نفی کردند و هم در #دولت کنونی مخالفان تند روی می‌کنند ،!!!چرا نمی‌خواهید قبول کنید مذاکرات برجام یک موضوع ملی است و نباید با آن جناحی برخورد شود .#برجام