• یا نشان دهند معافیت بانک مرکزى از کاتسا چگونه تعریف شده؟ یا فروش نفت ایران با علم به تگ SDGT چگونه حل شده؟/٢