• عباس عبدی   abb_abdi@

  1400/09/12 ساعت 21:47

  امروز ۱۲ آذر سالروز تصویب قانون اساسی است. عملکرد این مدت با ارزیابی میزان تحقق این سه شاخص است:
  -حاکمیت قانون
  -حقوق ملت
  -انجام اصلی وظایف حکومت
  هر سه شاخص قابل اندازه‌گیری هستند و بسیار دور از توقعات کسانی است که آن زمان رای دادند.