• دیاکو حسینی   DiakoH@

    1400/09/12 ساعت 18:58

    تکرار غیرضروری اینکه دولت‌های غربی بیشتر از ایران به توافق نیاز دارند، باعث نمی‌شود آنها به خودآگاهی برسند بلکه آنها را تشویق می‌کند برای تغییر فضای مذاکرات، درک ایران را با افزایش فشار سیاسی و اقتصادی تغییر بدهند.‌ داشتن استراتژی تبلیغاتی به اندازه استراتژی مذاکراتی کلیدی است.