• باقری: می‌گفتند که این پیشنهادات با دیدگاه‌های ما انطباق ندارد، ما نیز گفتیم که این طبیعی است و قرار نیست که ما در مذاکرات مطالبی را بگوییم که مطابق با دیدگاه‌های شما باشد.
    اروپاییها اعتراضی به اینکه اینها نامربوط هستند نداشتند و گفتند که با دیدگاه‌های ما مطابقت ندارد/ ایسنا