• ایران بر خواسته خود مبنی بر لغو تمام تحریمها پافشاری داشت اما به‌رغم احساس فوریتی که از جانب آنها وجود داشت، «هیچ جدول زمانی مشخصی برای این روند ارائه نشد.»