• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/09/12 ساعت 19:34

    شبکه ملکه با یک نفر که نمی‌شناختم (احتمالا چپ)مصاحبه کرده.طرف می‌گفت پسر پهلوی در باره تاریخ دروغ می‌گوید.دو مورد از دروغ‌های مد نظرش جالب بود

    می گفت به کودتای٢٨مرداد١٣٣٢که خود انجام دادند می‌گویند قیام

    به انقلاب اسلامی سال۵٧که علیه خودشان بود می‌گویند شورش۵٧