• ماهی وجود من، مقامی است سترگ
    در حوض نگنجد که نهنگی است بزرگ
    چون شیر ژیان،ترس ندارم ز کسی
    تهدید نمی‌کند مرا گله گرگ
    سید رضا اورنگ