• سعید سلیمانی   soleymany@

    1400/09/12 ساعت 19:12

    به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
    که‌گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

    چند ساعته #سعدی_جان با این بیت ذهنم رو فتح کرده :)