• حسین خلیلی   Ho33ein_kh@

  1400/09/12 ساعت 23:24

  ساقی بیا که عشق ندا می‌کند بلند
  کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید

  سر خدا که عارف سالک به کس نگفت
  در حیرتم که باده فروش از کجا شنید

  حافظ