• محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

    1400/09/12 ساعت 20:06

    اگر تصمیم اخیر متخذه در UN در امتداد بازگشت به توافق غیر علنی و اجرا نشده روزهای قبل از سقوط دولت(صرفا با تمرکز بر کلیت موضوع و‌بدون توجه به جزئیات آن) محسوب گردد، می‌توان این تصمیم را بخشی از تصویر بزرگ افغانستان ارزیابی نمود.