• سفر هیئت ۴۰ نفره که با هدف نشان دادن عزم جدی برای بازگشت به برجام بود، اما توییت خبرنگاران حاضر در وین مبنی بر گشت و گذار هیئت ایرانی درشهر، بازگشت زودتر از موعد تعداد زیادی ازآنها و موکول کردن هر صحبتی به پاسخ تهران؛ تحلیل گران رابه این نتیجه رساندکه تهران به دنبال خرید زمان است