• مهدی طغیانی   drtoghyani@

    1400/09/12 ساعت 10:34

    یعنی جناب جبرائیلی نمی‌دانند برچسب زدن از انواع مغالطات برای به خطا انداختن ذهن مخاطب است یا میدانند و دانسته مغالطه میکنند؟!!
    برادر عزیز، برنامه را نقد کنید چرا برچسب نئولیبرال و … می‌زنید؟