• سرماخوردگی،تب ولرزوگلودردشدیدخانوادگی کلافه‌ام کرده!باتمام شدن سرفه #مانی سرفه من شروع میشه وبعدمن، #همسرجان؛ بدن دردوعطسه که جای خود دارد.یعنی لعنت به سرماخوردگی