• طرح قربانی اول ماه جمادی‌الاول

    قربانی گوسفند و توزیع بسته‌های گوشت بین خانواده‌های نیازمند شناسایی شده

    ۵۰۴۱-۷۲۱۱-۱۱۹۰-۲۸۴۸
    (بنام خیریه منهای‌فقر- بانک رسالت)

    #ریتوییت_لطفا