• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/09/12 ساعت 18:53

    بپذیریم یا نپذیریم، برنامه هسته‌ای ایران در عرصه واقعیت به مانعی برای توسعه کشور و عامل محدود‌کننده‌ی قدرت داخلی و خارجی ایران تبدیل شده‌است. تا حدودی به دلیل اشتباهات در داخل و نحوه مدیریت این برنامه و تا حدودی هم به دلیل فشارهای خارجی وارده بر ایران به دلیل همان سوء مدیریت‌ها.