• پیشنهادات حساب‌شده تیم ایرانی، بیشتر متمرکز بر رفع تحریم‌ها بوده تا موضوع هسته‌ای آنهم بدون ورود به موضوعات فرابرجامی، طبیعی است که طرف اروپایی انتظار چنین دقتی را نداشته و حالا لازم دیده که برای مشورت به پایتخت‌ها بازگردند.اتفاقی که پیش از مذاکرات دور نخست #وین پیش‌بینی شده بود.