• اردشیر سنایی   ArdeshirSanaie@

    1400/09/12 ساعت 20:46

    دو‌ مفروض بر تصمیم گیری نظام در مذاکرات وین تاثیرگذار است: اول باور به اینکه غرب مجبور به کوتاه آمدن برابر ایران است و دوم امکان اداره کشور بدون احیای برجام و رفع تحریمها وجود دارد.
    زمان نشان خواهد داد که آیا این مفروضات مبتنی بر واقعیت هستند یا نادیده گرفتن واقعیت.