• آخرین جلسه کمیسیون مشترک #برجام در دور جدید گفتگوها انجام شد.
    بررسی نتایج و پیشرفتهای مذاکرات با توجه به متون ارائه شده از سوی ایران دستور کار این نشست بود و با توجه به درخواست #اروپاییها برای بازگشت به پایتختها جهت دریافت دستور‌العملهای تازه،فعلا گفتگوها تا هفته بعد متوقف شد.