• مسعود دیانی   DayyaniMasoud@

    1400/09/12 ساعت 02:10

    شاید هراس آورترین دریافت از تجربه‌ی مواجهه با مرگ انبوه آدم‌ها در روزگار کرونا این بود که دنیا بدون ما هم به مسیر خودش ادامه می‌دهد. مثل همیشه. و فقدان و نابودی و نبودن ما را به هیچ هم نمی‌گیرد. آدم‌های زنده مانده‌اش هم. همین.