• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/09/12 ساعت 16:39

    بازی برگشت چه با تماشاگر باشد چه بی تماشاگر ، همین امروز باید تضمین لازم و مکتوب را در خصوص سکوها و قانون ۹۰ به ۱۰ بگیرند.

    #پرسپولیس