• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/09/12 ساعت 19:30

    میان فساد اینجا و دیگر کشورها تفاوت مهمی است.
    در آنجا رشد اقتصادی هم هست. یعنی مدیرانشان کارآمدند و بخشی هم فاسدند.
    اینجا فساد مترادف فقر عمومی است. یعنی فساد همراه با مدیریت‌های ناتوان و تلف‌کننده منابع است.
    فساد با رشد اقتصاد را شاید بتوان تحمل کرد ولی فساد با فقر را چه؟