• سید مسعود میرکاظمی   Mirkazemi_sm@

    1400/09/12 ساعت 16:15

    ۹ هزار ردیف تو در توی بودجه، کار نظارت را حتی برای نمایندگان دشوارکرده؛ دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود؛ بودجه ۱۴۰۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت

    #تغییر_ریل_بودجه