• کمپین معلولان   dscampaign1@

    1400/09/12 ساعت 14:33

    سازمان بهداشت جهانی می‌گه ۱۱ تا ۱۵٪ جمعیت هر کشور رو به توسعه‌ای رو افراد دارای معلولیت با نوع مختلف و شدت متفاوت تشکیل می‌دن.البته این برای قبل از قانون جهش جمعیت‌ه!