• در روز جهانی #معلولان به یاد می‌آوریم فرهنگ و شاخص اخلاقی و انسانی بودن یک جامعه را می‌توان با توجه به شیوه رفتار با گروههایی که از فرصتهای برابر برخوردار نیستند، سنجید.