• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/09/12 ساعت 18:50

    گاهی در سیاست خارجی بلوف می‌زنند و گاهی هم رو بازی می‌کنند. در هر دو صورت باید ما به ازای دریافتی مد نظر باشد. از دو موردی که مرندی گفته اولی دستاوردی چندانی برای ایران ندارد و مشکل کشور را نمی‌کند. و دومی هم با وجود اولی، اساسا قابل دستیابی نیست.