• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1400/09/12 ساعت 17:31

    مجتبی میردامادی امام‌جمعه اصفهان:

    تدبیرهای امام (ره) و مقام معظم رهبری امروز مملکت ما را به عنوان یک قدرت جهانی درآورده است.

    کسی جرأت نمی‌کند به کشور چپ نگاه بکند و #چشم کسی که چپ به کشور نگاه بکند را #کور خواهیم کرد.