• سیامک قاسمی   SiamakGhassemi@

    1400/09/12 ساعت 19:08

    و باز هم مذاکره برای مذاکره …

    این دور باطلی است که از سال ۱۳۸۲ آغاز شده است و گویا پایانی بر آن متصور نیست. نزدیک بیست سال #تحریم و #مذاکره که به اندازه صد سال ایران و چندین نسل از مردمش را به عقب رانده است