• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1400/09/12 ساعت 19:19

    موضع راهبردی ایران پس از خروج امریکا از برجام پای بندی به برجام بوده و کاهش محدودیت‌ها نیز اقدامی جبرانی در چارچوب برجام بوده است. این موضع موجب شده که طرف‌های دیگر با تأیید موضع ایران، امریکا را مقصر بدانند. اگر پیشنهادهای جدید ایران فراتر از برجام باشد این موضع آسیب خواهد دید.