• رییس سازمان سینمایی حکم اعضای شورای پروانه نمایش را امضا کرده است.بنابراین باید پاسخگو باشد.وقتی یکی از اعضا ،بدون هماهنگی درباره سینمای ایران نظر می‌دهد و فیلم‌های ساخته شده در آن را زیر سوال می‌برد،باید شجاعانه بیاید و از حیثیت سینمای ایران دفاع کند.اینجا سکوت جایز نیست.