• گوجه روحانی ۵۰۰۰ تومان، آنوقت گوجه بعد از روحانی ۱۶۸۰۰ تومان، به قول دوستمان ای درد بگیری ولادیمیر