• سید حسین حسینی   HJHOSSEINI2@

    1400/09/12 ساعت 19:27

    میگوید فلانی شخصیت #علمی بسیار مهمی بود.
    مجری میپرسد ایشان چه کرده؟
    پاسخ میدهد نمیتوان گفت!