• سکوت رییس سازمان سینمایی این شائبه را به وجود آورده که وی استعفا داده یا درخواست استعفا کرده است.هرچند که این شایعه است و نمی‌توان آن را تایید یا رد کرد،اما این سکوت طولانی شایعات را بیشتر کرده و شائبه قوی‌تر می‌شود.