• امروزسالگرد رفراندوم قانون اساسی است.مهم‌ترین ثمره انقلاب،نهاد قانون اساسی و مهم‌ترین دستاورد ق.ا نهادهای انتخاباتی است.راه عبور به سلامت از چالش‌های عظیم زمانه،پیونددادن و هم‌افزایی نسلها با نهاد انتخابات است.گرامی بداریم امروز را و پای بفشاریم درافقی که پدران قانون اساسی گشودند