• چی شد! بح! یهو هیات مذاکره‌کننده به گفته ‌ی احمد خاتمی؛ شد پاره‌ی تن ملت … بح! چه خوب شد! {با لحن حسن روحانی}