• تهیه کنندگانی داشتیم که با فروختن خانه شخصی،طلاهای همسر و فرزندان،وام گرفتن از بانک‌ها و یا قرض از بازار،خودش را زیر دین سنگین برده تا فیلمی با کیفیت برای مخاطبان ساخته و روی پرده ببرد.این تهیه کننده اصیل است.او نسبت به سینما و مخاطبان عرق و عشق دارد.وی می‌فهمد سینما چیست.